Čeština Čeština
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.controlhome.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
  2. Provozovatelem internetového obchodu www.controlhome.cz je Lukáš Pleva - ControlHome.cz, Kostelní 107, 530 02, Pardubice, IČ: 88 350 321, Zapsán u Mú Pardubice, Obecní živnostenský úřad, na základě ohlášení ze dne 21.12.2011, tel: 603 850 650, email: pleva@controlhome.cz

   
 2. Vymezení pojmů
  1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
    
  2. Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
    
  3. Spotřebitel (kupující, zákazník)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
    
  4. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
    
  5. Kupní smlouva
   1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.controlhome.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
     
   2. Je-li kupující podnikatel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

    
  6. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
   1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.controlhome.cz jsou závazné. Vyplněním registračního formuláře, nebo podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
     
   2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
     
   3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
     
   4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
     
   5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.controlhome.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Více viz Ochrana osobních údajů

    
  7. Reklamace

   Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.controlhome.cz a právním řádem platným v ČR.
   Dále viz. reklamační řád.

    
  8. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

   Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), do 14ti dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy a nepoškozené zboží (doporučujeme odeslat projev vůle k odstoupení zvlášť z důvodu průkaznosti samotného odstoupení), nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování a v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (odstoupení musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí zboží). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, nejpozději však do 30 dnů. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:
   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
     
   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
     
   3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
     
   4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
     
   5. v případě, že zákazník vyzvedl objednané zboží na prodejně, kde je mu umožněno zboží rozbalit, prohlédnout, případně odzkoušet

    
  9. Práva a povinnosti prodávajícího

   Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
   1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podléhají ochraně osobních údajů.
     
   2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
     
   3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
     
   4. Kupní smlouva zaniká, pokud se plnění stane objektivně nemožným (nezávisí na vůli prodejce). Plnění není nemožné, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek, či s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Důkazní břemeno o nemožnosti plnění, jež má za následek zánik smlouvy, nese prodejce. Prodávající se může s kupujícím dohodnout na jiném plnění. Při zániku kupní smlouvy z výše uvedeného důvodu vrátí prodávajícímu kupní cenu, pokud ji již uhradil.

    
  10. Práva a povinnosti kupujícího

   Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
   1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
     
   2. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (pouze při objednání přes internet).
     
   3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

    
  11. Závěrečná ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
     
   2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.controlhome.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.  Reklamační řád

  Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka
  při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě www.controlhome.cz.


  I. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE


  Všeobecná ustanovení

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon ochraně spotřebitele. Zboží reklamujte přímo u prodejce www.controlhome.cz na adrese uvedené v záručním listu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.
    
  2. Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodejci.
    
  3. Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.
    
  4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši), ledaže se jednalo o reklamaci zjevně neoprávněnou.
    
  5. Při převzetí zboží je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.
    
  6. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:
   1. jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, rádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
     
   2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
     
   3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším poctu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití;
     
   4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

    V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů s tímto odstoupením spojených.

  1. Povinnosti kupujícího

   Je-li kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v pátek pak nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne.

   Kupující může jakoukoliv i další oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
   1. Na e-mailovou adresu prodejce.
   2. Poštou na adresu prodejce.
   3. Reklamačním formulářem.
   4. Osobním doručením.

   Kupující je povinen:

   1. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
   2. Doložit uskutečnění nákupu (nejlépe přikládanou fakturou, dodacím listem)
  2. Povinnosti prodávajícího

   Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

   Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

   Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  II. REKLAMACE UPLATNĚNÁ V ZÁRUČNÍ DOBĚ


  1. Všeobecná ustanovení

   Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
    
  2. Rozpor s kupní smlouvou uplatňovaný spotřebitelem

   Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
    
  3. Záruční podmínky
   1. Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a trvá nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonnou záruku na spotřební zboží podle občanského zákoníku nelze zkrátit. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se počítá od převzetí nová záruční doba.
     
   2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být včetně ostatního dodaného příslušenství.
     
   3. Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.
     
   4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
    1. neodbornou instalací, zavedením špatného sw do přístroje, zacházením či obsluhou a použitím, které jsou v rozporu s dodaným návodem k použití,
      
    2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití,
      
    3. zboží bylo poškozeno živly,
      
    4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití,
      
    5. zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
      
    6. vad zboží způsobených běžným opotřebením
      
    7. V případě výskytu neopravitelné závady má spotřebitel právo požadovat výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy.
      
    8. Záruční doba na opravu je 3 měsíce. Na pozáruční opravy je poskytnuta nadstandardní záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.
      
  4. Reklamace uplatněná podnikatelem

   Tato část reklamačního řádu byla zpracována dle Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době podnikatelem/odběratelem.

   Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, v případě převzetí zásilky v pátek nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne) písemně zprávu na e-mailovou adresu dodavatele (shop@controlhome.cz). Případné pozdější reklamace chybné zásilky nebudou uznány.

   V ostatních podmínkách se reklamace odběratelů/podnikatelů vyřizují podle tohoto reklamačního řádu a obchodního zákoníku, není-li výslovně uvedeno, že se úprava reklamačního řádu týká spotřebitele.
    
  5. Závěrečná ustanovení

   Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2013. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.

   Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10